Transport Notification - September 2016

Dear Schools,

 

Please can you distribute this message to all parents via parent mail, your own school website and any social media (if available):-

 

Mainstream School Transport – September 2016

 

Pupils from Reception to Year 11 are automatically assessed for free mainstream school transport. Pupils of primary school age qualify for free school transport if they live over 2 miles from their catchment area school, next nearest if catchment is full. Pupils of secondary school age qualify for free school transport if they live over 3 miles from their catchment school, next nearest if catchment is full.

 

No forms are required to be completed and signed and letters/passes will be sent directly to home addresses no later than Friday 19th August 2016.

 

Only pupils who were late enrolments, have recently moved address or will be Post 16 in September (Year 12 and 13) will need to complete and Application Form

 

New Intake - Reception & Year 7

All the Reception and Year 7 pupils have been assessed and the entitled children will be sent a letter/bus pass to their home address by Friday 19th August 2016 so if there any problems we have plenty of time to make adjustments over the summer holidays. If you have not received your bus pass or letter by Friday 19th August 2016 please contact the school transport team.

A list of entitled children will be sent to the new school before the end of the current academic year.

 

Year 1 to Year 11

All existing pupils that have had free school transport this year will automatically receive a letter/bus pass which will be sent to the parent/guardian home address (please contact us if you have moved recently) along with the Policy summary, Travel Behaviour code, Route timetable. If you have not received your bus pass/letter by Friday 19thAugust 2016 please contact the school transport team.

 

Post 16 Pupils (Year 12-Year 13)

Pupils who are entering Year 12 and 13 will need to complete a Post 16 Application Form for free school transport.Those wishing to continue their studies from September 2016 will need to complete the form, signed and dated and return to the School Transport Team no later than Monday 26th August 2016 in order to receive their pass for the beginning of September. Bus Passes will then be sent to home address over the summer holidays.

 

Non entitled children

 

Purchase a bus pass on a contracted school service

Those pupils who do not qualify for free school transport but wish to purchase a spare seat on a contracted school bus can complete and send in an application from 21st July 2016 (forms will be available on the Council website).They are treated on a first come first served basis. However, as we have to allocate post 16 pupils who may not decide to re-attend school/college until after results day in late August we cannot allocate any purchasers until the third week of September, at the earliest. The cost of a pass will be £300 from September 2016 (£100 per term).

 

Fare paying Services

Details regarding fare paying services can be found on the School Transport web page. From September 2016 fares will be £1 for a single journey, £2 for a return journey and £300 for a yearly season ticket (£100 per term).

 

All matters relating to school transport can be found on council web page

 

Those pupils who qualify for free school transport agree to adhere to the Vale of Glamorgan Council Schools transport policy and Welsh Government Travel behaviour code.

 

Regards

The Vale of Glamorgan Council

Passenger Transport Team

Dock Offices

Barry Docks, Barry

Vale of Glamorgan.

CF63 4RT

Tel: 01446 700111 

Email: schooltransport@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Annwyl Ysgolion,

 

A fuasech cystal â dosbarthu’r neges hon i’r holl rieni drwy rwydwaith rhieni, gwefan eich ysgol a’r cyfryngau cymdeithasol (os yn berthnasol) os gwelwch yn dda?

 

Cludiant Ysgolion Prif Ffrwd – Medi 2016

 

Mae disgyblion o’r Dosbarth Derbyn tan Flwyddyn 11 yn cael eu hasesu’n awtomatig ar gyfer cludiant di-dâl i ysgolion prif ffrwd. Mae disgyblion oed cynradd yn gymwys i dderbyn cludiant os ydyn nhw’n byw mwy na dwy filltir i ffwrdd o ysgol eu dalgylch, neu’r agosaf nesaf os yw’r dalgylch yn llawn.

 

Nid oes gofyn i chi lenwi na llofnodi ffurflenni, a chaiff llythyron / tocynnau eu hanfon at y cyfeiriad cartref yn ddim hwyrach na dydd Gwener 19 Awst 2016.

 

Dim ond disgyblion a gofrestrodd yn hwyr, sydd wedi symud tŷ yn ddiweddar neu a fydd dros 16 oed ym mis Medi (Blwyddyn 12 a 13) fydd yn gorfod llenwi Ffurflen Gais.

 

Derbyniadau Newydd – Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7  

Mae’r holl ddisgyblion Derbyn a Blwyddyn 7 wedi cael eu hasesu, a bydd y plant cymwys yn derbyn llythyr / tocyn bws yn eu cyfeiriad cartref erbyn dydd Gwener 19 Awst 2016. Felly os oes unrhyw broblemau, bydd digon o amser gyda ni i’w datrys dros wyliau’r haf. Os nad ydych chi wedi derbyn eich tocyn bws neu’ch llythyr erbyn dydd Gwener 19 Awst 2016, cysylltwch â’r tîm cludiant ysgol.

Anfonir rhestr o’r plant cymwys at yr ysgol newydd cyn diwedd y flwyddyn academaidd gyfredol.

 

Blwyddyn  1 i Flwyddyn 11

Bydd yr holl blant sydd wedi cael eu cludo i’r ysgol yn ddi-dâl eleni’n derbyn llythyr  tocyn bws yn awtomatig. Anfonir hwn at gyfeiriad cartref y rhiant / gwarcheidwad (cysylltwch â ni os ydych chi wedi symud tŷ yn ddiweddar), ynghyd â chrynodeb o’r polisi, cod Ymddygiad Teithio ac amserlen y daith. Os nad ydych chi wedi derbyn eich tocyn bws neu’ch llythyr erbyn dydd Gwener 19 Awst 2016, cysylltwch â’r tîm cludiant ysgol.

 

Disgyblion dros 16 oed (Blwyddyn 12 – Blwyddyn 13)

Bydd angen i ddisgyblion sy’n mynd i Flwyddyn 12 a 13 lenwi Ffurflen Gais Dros 16 i gael cludiant i’r ysgol am ddim. Dylai’r sawl sy’n dymuno parhau i astudio o fis Medi 2016 ymlaen lenwi’r ffurflen, ei llofnodi a’i dyddio, a’i dychwelyd at y Tîm Cludiant Ysgol yn ddim hwyrach na dydd Llun 26 Awst 2016 er mwyn derbyn eu tocyn erbyn dechrau mis Medi. Bydd tocynnau bws yn cael eu hanfon at y cyfeiriad cartref dros wyliau’r haf.

 

Plant nad sy’n cymhwyso

Prynu tocyn bws ar wasanaeth ysgol cofrestredig

Gall disgyblion nad sy’n cymhwyso ar gyfer cludiant di-dâl i’r ysgol, ond sy’n dymuno prynu sedd wag ar fws ysgol cofrestredig, lenwi ffurflen gais a’i hanfon atom o 21 Gorffennaf 2016 ymlaen (bydd y ffurflenni ar gael ar wefan y Cyngor). Dosberthir y tocynnau ar sail cyntaf i’r felin. Fodd bynnag, oherwydd bod gofyn i ni bennu llefydd i ddisgyblion dros 16 oed a fydd yn penderfynu p’un a ydyn nhw’n dychwelyd i’r ysgol neu beidio ar ôl derbyn eu canlyniadau tua diwedd mis Awst, ni fyddwn ni’n medru cadarnhau pwrcasau tan drydedd wythnos mis Medi fan gynharaf. Pris tocyn bydd £300 o fis Medi 2016 ymlaen (£100 y tymor).

 

Gwasanaethau tâl 

Gwelir manylion gwasanaethau tâl ar y dudalen Cludiant Ysgol ar y wefan. O fis Medi 2016 ymlaen, £1 fydd cost siwrnai unffordd, £2 am docyn dychwelyd a £300 am docyn blwyddyn (£100 y tymor).

 

Ceir gwybodaeth am faterion cludiant ysgol ar wefan y Cyngor.

 

Mae’r disgyblion sy’n gymwys ar gyfer cludiant di-dâl i’r ysgol yn cytuno i gydymffurfio â thelerau polisi cludiant Ysgolion Sir Cyngor Bro Morgannwg a chod ymddygiad teithio Llywodraeth Cymru.

© 2020 by Llansannor & Llanharry C/W Primary School